ເອັ​ສ-ທຸ​ລະ​ກິດ

ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກເຮົາ

ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່ ເອັ​ສ-ທຸ​ລະ​ກິດ

ກຸ່ມບໍລິຫານກິດຈະການ ເອັສ-ທຸລະກິດ ເລີ້ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນເມື່ອປີ 2009 ເປັນການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ເອັສ-ທຸລະກິດການບັນຊີ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ເອັສ-ແອດວານຊອບແວ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ເຄເອັສ ເອັນເຕີພາຍ ອິນໂຟ ໂຊລູຊັນ ຈຳກັດ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການບັນຊີ ການກວດສອບບັນຊີ ບໍລິການດ້ານອາກອນ ຈົດ ທະບຽນສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດ ແລະລວມເຖີງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນຊີແລະອາກອນດ້ວຍທິມງານຄຸນນະ ພາບທີ່ມີປະສົບການແລະຊ່ຽວຊານໃນວິຊາຊິບການບັນຊີແລະກວດສອບ, ກຸ່ມຜູ້ບໍລິຫານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານແລະ ປະສົບການໃນສາຂາຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີສາລະສົນເທດແລະປະສົບການໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມບັນຊີ ຫລາຍກ່ວາ 12 ປີ ວັນນີ້ໂປຣແກຣມບັນຊີໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຈາກກົມບັນຊີ ກະຊວງການເງິນເພື່ອໃຫ້ການ ສະຫຼຸບບັນຊີຂອງທ່ານເປັນໄປຢ່າງງ່າຍສະດວກວ່ອງໄວ. ຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ “ກຸ່ມເອັສ-ທຸລະກິດ” ແມ່ນການຕັ້ງໝັ້ນພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍ ຕົວດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ເພື່ອການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະບໍລິການໄດ້ຢ່າງຖືກໃຈແລະ ຫຼວງຫຼາຍ. “ກຸ່ມເອັສ-ທຸລະກິດ”ເພື່ອແບ່ງປະເພດທຸລະກິດ ອອກເປັນ 4 ປະເພດ ເຊີ່ງແຕ່ລະບໍລິສັດແມ່ນມີວິໃສທັດດຽວກັນຄື: 1. ບໍລິການ ດ້ານການບັນຊີ ການກວດສອບບັນຊີ ແລະ ບໍລິການດ້ານອາກອນ 2. ຄອມພິວເຕີ ແລະ IT-ເຕັກໂນໂລຊີ ສາລະສົນເທດ 3. ພັດທະນາໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີ ແລະໂປຣແກຣມບັນຊີ ແລະ 4. ການພັດທະນາ ດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານອາຫານ

Learn More

ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຂອງ​ພ​ວກ​ເຮົາ

ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຂອງ​ພ​ວກ​ເຮົາ

ໃຫ້ຄໍາປຶກສາການວາງລະບົບເອກະສານແລະບັນຊີ, ວິເຄາະເອກະສານເພື່ອປະກອບການບັນທຶກບັນ ຊີ, ບັນທຶກບັນຊີຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີລາວດ້ວຍ, ດ້ວຍໂປຣແກຣມບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກກົມ ບັນຊີ ກະຊວງການເງິນ, ສ້າງປື້ມຕິດຕາມບັນຊີຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຮັບສ້າງບົດສະຫຼຸບບັນຊີ ປະຈໍາເດືອນ, ງວດ, ປີ ກໍານົດ​ລະບຽບ​ວິທີ​ການ​ບັນທຶກ​ບັນຊີ, ກວດກາ​ ແລະ​ ບັນທຶກລາຍການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນຊີ, ສ້າງເອກະ ສານລາຍງານບັນຊີ (ໃບດຸ່ນດ່ຽງ, ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ), ລາຍງານບັນຊີລະອຽດ ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ຫັກຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ, ລາຍງານກ່ຽວກັບການແຈ້ງເສຍອາກອນ ແລະ​ເອກະສານ​ລາຍ​ງານ​ອື່ນໆ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳກັບພະນັກງານບັນຊີ ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດວິທີການບັນທຶກບັນຊີ.

Learn More

ບໍລິສັດ ເອັສ-ແອດວານ ຊອບແວ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເອັສ-ທຸລະກິດການບັນຊິ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເຄເອັສ ເອັນເຕີພາຍ ຈຳກັດ

ລະ​ບົບ​ສະ​ມາ​ຊິກ

ກິດ​ຈ​ະ​ກຳ ຂ່າວ​ສານ